Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Katalog intervencí

Katalog obsahuje všechny identifikované intervence, které mohou vést k úspěchu v desegregaci a je tedy vhodným zdrojem pro přípravu strategie v území.

Katalog není shrnutím kroků vedoucích k desegregaci, pro takové shrnutí si přečtěte Kroky k desegregaci.

Filtrujte intervence dle kategorie

Další filtry

Zobrazeno všech 45 intervencí

Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí k účasti v předškolním vzdělávání

Pomoc rodičům
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání
Realizuje: NNO, Škola

Rodiče dětí ze socioekonomicky slabých rodin z různých důvodů nejsou motivováni dětem předškolní vzdělávání zajistit nebo s nimi v domácím prostředí pracovat na zvýšení kompetencí a dovedností potřebných pro budoucí školní úspěšnost. Častým…

Více o intervenci →

Asistent pedagoga

Personální podpora škol
Klíčové
Základní vzdělávání, Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola

Asistent pedagoga ve smyslu podpůrného opatření je osoba, která pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zapojit se do běžného vzdělávacího procesu. Asistenti pedagoga poskytují podporu žákům s různými typy handicapů nebo problémů…

Více o intervenci →

Doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem přímo ve škole

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, NNO

Tato intervence staví na vytipování a doučování žáků 1. a 2. stupně, kterým hrozí školní neúspěch. Tomu se snaží předcházet a snižuje tak pravděpodobnost předčasného odchodu ze vzdělávání. Doučování může provádět pedagogický i nepedagogický…

Více o intervenci →

Funkční školní poradenské pracoviště

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Školní poradenské pracoviště představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Klí…

Více o intervenci →

Hrazené stravování a úhrada dalších nákladů spojených se vzděláváním v MŠ a v ZŠ

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Školní stravování je velice důležité z mnoha ohledů. Oběd ve školní jídelně či v mateřské škole u mnoha dětí zajišťuje jediné teplé jídlo dne, které navíc odpovídá výživovým normám pro dítě určitého věku, ovlivňuje stravovací návyky a může …

Více o intervenci →

Kvalitní předškolní vzdělávání a podpora účasti v něm

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola

Podpora předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí je podle výzkumných studií klíčová pro školní úspěšnost žáků, obzvlášť sociálně znevýhodněných. Proto je důležité zajištění účasti romských a dalších vyloučených dětí v rámci škol…

Více o intervenci →

Poradenství a podpora rodičů při jednání se zástupci vzdělávacích institucí, sociálních a zdravotních služeb

Pomoc rodičům
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, OSPOD, Zdravotnické služby

Jedním z důvodů, proč děti nenavštěvují běžné MŠ či ZŠ, je obava rodičů ze střetu s neznámým prostředím a nízká motivace k tomu tyto bariéry překonávat. Často rodiče chodili do speciální nebo praktické školy, kterou znají, a myslí si, že to…

Více o intervenci →

Příprava strategie k úspěšné desegregaci a vymezení její implementace

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola, NNO

Základem úspěšné a udržitelné desegregace je příprava samotného strategického plánu, který staví na společné vizi inkluzivní kultury, a spolupráce škol v podpoře úspěchu každého dítěte a žáka. Součástí této strategie je i komunikace této vi…

Více o intervenci →

Profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Zřizovatel, NNO

Profesní rozvoj může probíhat jako interní činnost školy nebo za využití externích programů, často je zvolena kombinace těchto dvou přístupů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zlepšování kvality pedagogické práce by mělo ob…

Více o intervenci →

Proměna školní kultury na inkluzivní

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Kultura školy zasahuje do veškerého dění na samotné půdě školy, ale i do její pověsti navenek. Je výsledkem nejen práce vedení (nastavení hodnot a pravidel jednání), ale i každodenní činnosti zaměstnanců, studentů, rodičů a mnoha dalších ak…

Více o intervenci →

Proměny spádových oblastí za účelem desegregace romských škol a udržování rovnoměrného rozdělení romských žáků ve školách a třídách

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola

Proměna spádových oblastí za účelem desegregace typicky navazuje na zrušení segregovaných škol, protože umožňuje romským rodičům vybrat školu, která je nejbližší a nejvhodnější pro jejich děti. Jedna z možných strategii je např. zavedení pr…

Více o intervenci →

Propojení opatření ve vzdělávání s oblastí sociální podpory rodiny

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Úřad práce

Kvalitní rodinné zázemí a zájem rodičů o vzdělávání dětí patří mezi nejdůležitější z předpokladů pro úspěšné vzdělávání ve škole. Oboje však může být v romských a dalších vyloučených rodinách problémem kvůli nedostatku finančních prostředků…

Více o intervenci →

Rušení romských škol a zabránění vzniku nových segregovaných škol

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel

Zrušení segregovaných romských škol a změna spádových oblastí tak, aby zabraňovaly vzniku nových segregovaných škol, je jedním ze základních kamenů desegregace. Jedná se o systematickou změnu přístupu k romským žákům, která vyžaduje koordin…

Více o intervenci →

Sdílení zkušeností pedagogů

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení

Cílem je podpořit pedagogy mateřských i základních škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem a ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově různorodé skupiny dětí, a to prostřednictvím vz…

Více o intervenci →

Školní družina, klub či kroužky přímo v ZŠ dostupné všem žákům

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení

Podpora účasti romských a dalších vyloučených dětí a žáků ve školních družinách. Vytváření nových a podpora stávajících školních klubů a kroužků (aktivit neformálního, zájmového, mimoškolního vzdělávání) ve školách, které se bude orientovat…

Více o intervenci →

Školní psycholog

Personální podpora škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole, ve školní družině, ve školním klubu nebo i mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnic…

Více o intervenci →

Sociální pedagog

Personální podpora škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Hlavní náplní práce sociálního pedagoga je podpora žáků ohrožených neúspěchem. Sociální pedagog však také pracuje s rodiči i učiteli a snaží se skloubit jejich nároky a požadavky. Pracovník by měl pozitivně ovlivňovat klima školy a potažmo …

Více o intervenci →

Speciální pedagog

Personální podpora škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci těchto žáků (včetně romských a dalších vyloučených žáků). Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické…

Více o intervenci →

Spolupráce MŠ a ZŠ při nástupu do ZŠ

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Míra zapojení rodičů do vzdělávání při přechodu dětí z mateřské do základní školy se často značně liší. I přes to, že rodiče mají jedinou povinnost – zajistit docházku – mohou školy vysoké zapojení vyžadovat nebo předpokládat. To bez dostat…

Více o intervenci →

Spolupráce školy a školského poradenského zařízení

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, Zřizovatel

Spolupráce škol a poradenských zařízení (PPP, SPC) zvyšuje pravděpodobnost, že romští a další vyloučení žáci budou mít přístup k odbornému poradenství a potřebným podpůrným opatřením. Je důležité, aby sociální deprivace, která je statistick…

Více o intervenci →

Terénní pracovníci sociálních služeb zaměřených na vyloučené rodiny s dětmi

Pomoc rodičům
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Zřizovatel, OSPOD

Důležitost terénních pracovníků sociálních služeb zaměřených na romské rodiny s dětmi spočívá v tom, že jsou to lidé, kteří mají blízko k romské komunitě a jsou tedy schopni efektivně vyhledávat rodiny s potřebami, mají s nimi běžný kontakt…

Více o intervenci →

Výběr a hodnocení ředitelů s důrazem na inkluzivní fungování školy

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola

Ředitel by měl fungovat jako pedagogický a hodnotový lídr školy. Zohlednění přístupu k inkluzi ve výběru, hodnocení a odměňování ředitele školy je jednou ze základních cest, jak dosáhnout inkluzivního přístupu vedení a pedagogického sboru š…

Více o intervenci →

Vymezení vize a strategie školy a proměna školního vzdělávacího programu

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Vize kvalitní inkluzivní školy by měla být podpořena strategií či koncepcí školy, která staví na rozvoji kvality činností vycházejících ze závazného modelu Kvalitní školy ČŠI (či např. Pyramida kvalitní – inkluzivní školy) a promítá se do š…

Více o intervenci →

Adaptační kurzy pro všechny žáky ZŠ

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Akce určené pro nové třídy, případně i pro třídy, které se už znají. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu a dobrých vztahů, rozvoj komunikace, poznaní ostatních i sebe. Cílem je budovat kolektiv dětí a lépe začlenit romské a další vylouče…

Více o intervenci →

Aktivity kariérového poradenství a vzdělávání

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, NNO

Jedním z důvodů předčasného ukončení vzdělávaní bývá nedůvěra ve vztah mezi vzděláním a úspěchem v kariéře nebo celkovou kvalitou života. Tomu lze předejít pomocí aktivit zaměřených na výběr profese s ohledem na zájmy žáků i trh práce. Může…

Více o intervenci →

Doprovázení rodičů u zápisu pracovníkem NNO proti diskriminaci

Pomoc rodičům
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Škola, Zřizovatel

Zápis romských a dalších vyloučených dětí je z důvodu špatné informovanosti většiny rodičů příležitost, kdy může dojít k diskriminaci, která následně může vést k segregaci žáků. Doprovod rodičů pracovníkem NNO může této situaci zabránit a o…

Více o intervenci →

Doučování žáků v rodinách

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO

Děti vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí se v porovnání se svými vrstevníky musí vyrovnávat s řadou handicapů. Doma často nemají potřebné zázemí pro přípravu do školy ani dostatečnou podporu ze strany rodiny. Jejich rodiče v někt…

Více o intervenci →

Doučování žáků základních škol v klubech či organizacích mimo samotné školy

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: NNO, Školská zařízení

Cílem opatření je zajištění doučování v případě, že není možné zajistit doučování ohrožených školním neúspěchem přímo ve škole.

Více o intervenci →

Informační setkání pro rodiče k proinkluzivním opatřením na škole

Pomoc rodičům
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Zřizovatel

Segregace často může být udržována nebo i vznikat kvůli jednání rodičů dětí. Z majoritní skupiny mohou rodiče přehlašovat děti do jiných škol ve chvíli, kdy se zde zvýší počet romských a dalších vyloučených žáků. Naopak romští rodiče mohou …

Více o intervenci →

Koordinátor inkluze pro město

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel

Koordinátor inkluze je zodpovědný za dohled nad řízením implementace desegregačního plánu či strategie (viz samostatná intervence), tj. koordinuje procesy a funkční spolupráci všech zapojených aktérů v naplňování dílčích opatření, projektů …

Více o intervenci →

Koordinátor inkluze ve škole

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Koordinátor podporuje svojí činností inkluzivní klima ve škole. Seznamuje pedagogické pracovníky školy v rámci společných setkání nebo individuálních konzultací s principy inkluzivního vzdělávání a pomáhá jim zavádět je do výuky. Pojmenováv…

Více o intervenci →

Metodik školních poradenských pracovišť

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Zřizovatel, Školská zařízení

Na úrovni obce je kromě samotných ředitelů a pedagogů zásadní rozvíjet spolupráci a další vzdělávání založené na principech učících se komunit též pro pracovníky školních poradenských pracovišť (školní psychology, speciální pedagogy, sociál…

Více o intervenci →

Nízkoprahové mimoškolní aktivity (klub, kroužky) dostupné všem žákům

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, NNO

Nízkoprahové mimoškolní aktivity (neformální, zájmové vzdělávání) nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněných rodin možnost smysluplně trávit svůj volný čas. Umožňují dítěti realizovat svůj potenciál, což může vést ke zvýšené motivaci ve…

Více o intervenci →

Předškolní centra/kluby či dětské skupiny pro děti a rodiče

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, NNO

Zřízení předškolního centra, klubu nebo dětské skupiny by nikdy nemělo jít na úkor kvalitní a dostupné mateřské školky, kde děti získají důležité prosociální, kognitivní a emoční dovednosti. V ideálním případě by vyloučené děti neměly být v…

Více o intervenci →

Propojení opatření ve vzdělávání s problematikou exekucí rodičů

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, NNO, Úřad práce

Výsledky dětí ve škole v mnohém závisí na zájmu rodičů a podmínkách v domácnosti. Případné exekuce mohou tvořit zásadní překážku pro stabilní rodinné prostředí a zájem rodičů o vzdělání dětí. Jelikož se do exekucí snadněji dostávají sociáln…

Více o intervenci →

Propojení opatření ve vzdělávání s problémem bytové nouze rodiny

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Úřad práce

Segregace ve vzdělávání je často spojena s rezidenční segregací na místní úrovni. Řešení problémů ve vzdělávání je proto nezřídka nutné doprovázet kroky ke zlepšování kvality bydlení romských a sociálně znevýhodněných rodin. To lze napříkla…

Více o intervenci →

Semináře, debaty, osvětové aktivity, poradenství v otázce vzdělávání v území

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola, NNO

Ve vzdělávání působí celá řada aktérů, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. Kromě formální spolupráce je klíčové především budování neformálních vztahů. K tomu jsou ideální semináře, debaty a podobn…

Více o intervenci →

Školní asistent

Personální podpora škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Školní asistent je pozice, která se v systému objevila v souvislosti s financováním personální podpory školám z evropských prostředků. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině ve spolupráci s rodiči, a to při…

Více o intervenci →

Školní výlety a exkurze dostupné pro socioekonomicky slabší žáky

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Školní výlety a exkurze pomáhají žákům získat nové znalosti a dovednosti. Umožňují žákům navštívit místa, která by jinak nenavštívili – např. muzea či kulturní památky. Žáci, především pak ti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin, tak nab…

Více o intervenci →

Spolupráce s ČŠI pro podporu vzdělávání romských žáků

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Česká školní inspekce podporuje inkluzi, zná učitelskou praxi a rozumí náročným situacím jednotlivých škol, takže při otevřené komunikaci může spolupráce vést k poskytování metodické podpory a učitelé se nemusí obávat nedůvodné kritiky a komplikací.

Více o intervenci →

Strategické setkávání místních aktérů za účelem podpory vzdělávání žáků

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola, NNO

Na základě společně vytvořené strategie a pod vedením koordinátora inkluze na úrovni města (viz intervence) expertně řízené (facilitované) pravidelné setkávání všech klíčových aktérů na místní úrovni. Jeho podoba je odvozená vždy od velikos…

Více o intervenci →

Studijní cesty/stáže do zahraničí (Evropa) s cílem seznámit se s ověřenými postupy

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Výjezdové aktivity (tuzemské a zahraniční stáže) zaměřené na seznámení se s ověřenými postupy zařazování dětí se SVP do hlavního vzdělávacího proudu a využítí získaných poznatků ve vlastní praxi. Aktivita je určena pro pedagogické pracovník…

Více o intervenci →

Vytvoření či podpora žákovské samosprávy integrující všechny žáky

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Dobře fungující žákovský parlament má dopad na chod celé školy. Zlepšuje komunikaci mezi vedením, učiteli a studenty, může se zapojit do řešení a mediace sporů a přispívat ke kvalitnímu prostředí školy, ve kterém se sami žáci rádi učí. Účas…

Více o intervenci →

Vzdělávací a další mimoškolní aktivity o víkendech či prázdninách

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Školská zařízení, NNO

Toto opatření je prioritně zaměřeno na žáky z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Žáci z těchto rodin dlouhodobě dosahují horších výsledků z důvodu nízké podpory ze strany rodiny, nedostatečné jazykové kompetence, neznalosti jinak zná…

Více o intervenci →

Zařazení romské kultury do kurikula

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Zařazení romské kultury do školního kurikula znamená, že se žáci budou učit o různých aspektech romské kultury, jako je historie, tradice, umění a podobně. Nejedná se o výuku romštiny jako cizího jazyka. Taková výuka by měla žákům pomoci lé…

Více o intervenci →