Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Nízkoprahové mimoškolní aktivity (klub, kroužky) dostupné všem žákům

Mimoškolní podpora dětí a žáků
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, NNO

Popis intervence

Nízkoprahové mimoškolní aktivity (neformální, zájmové vzdělávání) nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněných rodin možnost smysluplně trávit svůj volný čas. Umožňují dítěti realizovat svůj potenciál, což může vést ke zvýšené motivaci ve škole. Nabízí prostor pro interakci s dětmi z jiného socioekonomického prostředí a umožňují tak přijetí majoritních zvyklostí a norem. Nízkoprahové mimoškolní aktivity a kroužky jsou často provozovány takto zaměřenými NNO, ZUŠ, středisky volného času a mohou být provozovány rovněž školskými zařízeními či knihovnami, zde jsou však rovněž nutné dostatečné pedagogické kompetence realizátorů. Jako klíčové se jeví rovněž zajištění doprovodu žáků na kroužky mimo školu.

Kde hledat inspiraci?

Tyto druhy aktivit nabízejí např. Člověk v tísni, Diakonie nebo další NNO dlouhodobě pracující s romskými dětmi jako jsou IQ Roma servis, Romodrom a další. Celkový přehled nízkoprahových zařízení nabízí Česká asociace streetwork, z.s.

Na co si dát pozor?

Důležité je zajištění kvalitního personálu (pedagogické dovednosti), který má neformální vzdělávání realizovat, přičemž cílem by mělo být zajištění kvalitních pedagogů.
Rizikem je také malá důvěra rodičů v tyto aktivity a s tím související neúčast nejpotřebnějších dětí a žáků, přičemž řešením je strukturovaná komunikace celého školního týmu a získávání důvěry rodiny pro tyto aktivity.

Výzkumná verifikace

Studie z Velké Británie říkají, že mimoškolní aktivity mají mírný pozitivní efekt na úspěch vzdělávání a na motivaci studovat. Oba tyto efekty jsou silnější u žáku z rodin s nízkým socio-ekonomickým statusem. Nejefektivnější byly akademické kroužky, následovány sportovními, a nejmenší efekt byl u kroužků méně strukturovaných (volnočasových).

Citace

„Návštěvníci klubu se mají možnost svěřit se vším, co je trápí. Pracovníci klubu jim pomáhají tyto problémy řešit, nebo poradí, kde najdou vhodnou pomoc. Setkávají se s pozorností a pochopením. V rámci společných aktivit se všichni zapojují do chodu klubu a aktivně se podílí na vytváření jeho programu. Vznikají tak hudební zkušebny, sportovní kroužky, keramické dílny atd. Kromě pravidelných aktivit jsou na programu také víkendové a prázdninové akce, jako jsou příměstské tábory, mezinárodní workcampy a podobně.“

Člověk v tísni (2022): NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY

„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují bezpečný prostor pro děti a mladé dospělé od 6 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas touláním na ulici nebo v partě. Věková kategorie klientů může být vymezena úžeji. Pracovníci pomáhají řešit nepříznivé situace v rodině, ve škole nebo s vrstevníky a působí i preventivně.“

Diakonie (2022): NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ