Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Asistent pedagoga

Personální podpora škol
Klíčové
Základní vzdělávání, Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Asistent pedagoga ve smyslu podpůrného opatření je osoba, která pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zapojit se do běžného vzdělávacího procesu. Asistenti pedagoga poskytují podporu žákům s různými typy handicapů nebo problémů, včetně duševních a fyzických postižení, poruch učení či chování. Asistenti pedagoga pomáhají učitelům při přípravě hodin a práci s třídou, aby jim umožnili věnovat více času výuce znevýhodněných dětí.
Pomáhají také rodinám žáků s těmito potřebami a spolupracují s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky (např. speciálním pedagogem), aby se zajistilo, že jsou žáci plně integrováni do vzdělávacího procesu. V rámci těchto aktivit může asistent pedagoga navštěvovat rodiny, aby lépe diagnostikoval bariéry ve vzdělání dítěte a aby informoval rodiče o průběhu vzdělávání jejich dítěte a o tom, jak své dítě mohou podpořit.

Kde hledat inspiraci?

Komplexní metodické vymezení pozice asistentů pedagoga nabízí materiály Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ organizace Člověk v tísni nebo web asistentpedagoga.cz. Nabízí například materiály zaměřené přímo na práci asistentů pedagoga při podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků (1 & 2).

Metodický materiál Společné přípravy a konzultace jako klíč k úspěšné spolupráci asistenta s učitelem nabízí Nová škola, o. p. s.

Metodické materiály České školní inspekce z pohledu dobré praxe hovoří o asistentovi pedagoga, který je zajištěn ve všech třídách na 1. stupni.

Financování pozice lze zajistit především jako podpůrné opatření.

Na co si dát pozor?

Metodické materiály ve funkci asistenta pedagoga identifikují spoustu rizik, která se vážou k celému školskému systému. Mezi rizikové jevy patří např.:
– Nízké finanční ohodnocení asistenta pedagoga.
– Normativně neukotvené požadavky na vzdělání.
– Nedostatečná kvalifikace, která se nevhodně odráží při přímé práci s dětmi.
– Někdy asistent pedagoga supluje za ostatní pracovníky školy – to je nepřípustné například i jako neoprávněné čerpání prostředků.
– Osobnostní profil uchazeče neodpovídá profilu asistenta pedagoga.
– Nedostatečná výše úvazku pro pokrytí potřeb kvalitního integračního procesu a podpory dítěte.
– Nedostatečná komunikaci mezi asistentem pedagoga a učitelem, nejasnost ve vyjednání rolí.
– Bazálním rizikem je však nepřidělení asistenta pedagoga potřebnému dítěti vůbec.

Výzkumná verifikace

Studie z USA, Velké Británie a Dánska ukazují pozitivní dopad asistentů pedagoga na učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných žáků.

Citace

„Asistentka pedagoga s učitelkou jsou v naší škole tandem, který přináší dětem možnost učit se svým tempem a být tak ve škole úspěšné. Bez nich by nebylo možné diferenciovat výuku podle potenciálu a schopností dětí. Bez nich by některé děti byly úplně ztracené, opakovaně neúspěšné, demotivované a potom i naštvané na celý svět. A to snad nechceme, protože to pak budou vracet nám všem.“

Karin Marques, ředitelka ZŠ Brigádníků v Praze 10

„Asistent jako pro-inkluzivní opatření. Cílem práce asistentů je především zvýšit efektivitu vzdělávání znevýhodněných žáků a jejich sociální zapojení do kolektivu spolužáků, asistent by tak měl co nejvíce podporovat spolupráci mezi žáky samotnými a také pomáhat vytvářet prostor pro individuální práci učitele s žákem.“

Nová škola, o.p.s. (2019): Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání