Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Školní výlety a exkurze dostupné pro socioekonomicky slabší žáky

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Školní výlety a exkurze pomáhají žákům získat nové znalosti a dovednosti. Umožňují žákům navštívit místa, která by jinak nenavštívili – např. muzea či kulturní památky. Žáci, především pak ti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin, tak nabydou kulturní kapitál umožňující orientaci v majoritní kultuře, snáze pochopí na ně kladená očekávání a celkově se zjednoduší jejich integrace. Jde také o skvělou příležitost pro upevnění vztahů mezi žáky a učiteli i pro rozvoj kompetencí. Žáci tak získávají sociální kapitál, který jim umožnuje komunikovat jednodušeji se spolužáky či učiteli z majoritní společnosti. Některé školy využívají adaptační programy pro odstranění bariéry mezi majoritními a romskými žáky už na úvodu vzdělávání.

Kde hledat inspiraci?

Dostupné výlety a exkurze (s. 117) snižují riziko předčasného odchodu ze školy a riziko zmeškaných hodin.

Cesty a nástroje k získání prostředků pro zajištění financování výletů, exkurzí a další extrakurikulárních aktivit pro znevýhodněné děti nabízí doporučení ČŠI, přičemž se jedná např. o spolupráci se zřizovatelem (souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru), financování některých aktivit zřizovatelem (např. příspěvky na lyžařské kurzy, adaptační kurzy, poplatky za školní družinu), velmi dobrá orientace vedení školy ve vypisovaných dotačních titulech a schopnost čerpat prostředky z grantů (grantová krajina je značně proměnlivá, je potřeba ji stále sledovat), spolupráce se sdružením rodičů – financování aktivit žákům, kteří nejsou schopni příspěvky hradit.

Na co si dát pozor?

Problém je vysoká finanční náročnost výletů, která muže vést k neúčasti žáků ze socioekonomicky slabších rodin.
Klíčové je především kvalitní zmapování situace soc. potřebných dětí a žáků. Je nutné dbát na to, že romské rodiny a žáci z nich nejsou omezeni pouze cenou výletu, ale i např. dostupností automobilu či možností dovést dítě na určité místo v danou dobu. Je nutno takto omezené žáky podpořit.
Citlivá komunikace podpory (příčiny, hodnoty, cíle) a jejího zajištění se všemi dětmi, rodiči i pedagogy školy je nutná, aby nedošlo ke stigmatizaci přijmutí podpory. V rámci této respektující komunikace s rodiči je nutné postupné budování důvěry, které umožnuje obsáhlejší či komplexnější intervence v dlouhodobém časovém horizontu. U navyšování důvěry a ochoty nechat děti jet na exkurze může např. pomoci asistentka při školách, která v domácnostech vysvětlí důležitost intervence.
Je důležité komunikovat výhody a cíle výletů a s nimi spojené benefity se všemi aktéry a využít výlety ke zvýšení angažovanosti žáků.

Výzkumná verifikace

Školní výlety a exkurze mají pozitivní vliv na vzdělávací úspěch žáků. Tento efekt je obzvlášť velký u dětí z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Mají také kladný efekt na vzdělávací aspirace, socializaci a kritické myšlení. Existují také výhody přímé interakce s vyučovanou látkou.

Citace

„Pro žáky se sociálním znevýhodněním má účast na mimoškolních pobytech obzvlášť velký význam. Mají možnost spontánního zařazení mezi spolužáky, získat jinou životní zkušenost, kterou by v domácím prostředí neměli šanci z různých důvodů (finančních, kulturních, organizačních…) zažít. …. U žáků z rodin s tíživou ekonomickou situací, jejichž účast na několikadenní akci může být ohrožena v důsledku neuhrazení nezbytných nákladů, se osvědčuje informovat rodiče o přínosech pobytu pro žáka v dostatečném předstihu. Zároveň je vhodné rodičům nabídnout možnost úhrady pomocí rozpisu splátek či doporučit možnost žádat o příspěvek na příslušném úřadě (informace by měl poskytnout sociální odbor). Další možností je zřízení fondu, do kterého jsou ukládány prostředky pro tyto účely.“

L. Felcmanová (2015): Katalog podpůrných opatření