Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Spolupráce školy a školského poradenského zařízení

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola, Školská zařízení, Zřizovatel

Popis intervence

Spolupráce škol a poradenských zařízení (PPP, SPC) zvyšuje pravděpodobnost, že romští a další vyloučení žáci budou mít přístup k odbornému poradenství a potřebným podpůrným opatřením. Je důležité, aby sociální deprivace, která je statisticky mezi romskými žáky vyšší, nebyla klasifikována jako zdravotní postižení, ale jako “odlišné kulturní podmínky”. Poradenská zařízení mohou školám kromě diagnostiky a podpůrných opatření nabídnout celou řadu intervencí pro podporu vzdělávání (od proměny pedagogické práce s dětmi a žáky – např. IVP, po personální podporu – např. AP). Na druhou stranu je potřeba opatrně zacházet se snižováním očekávaných výstupů – tedy cílů vzdělávání –  na romské žáky. Užší spolupráce škol a ŠPZ pomáhá škole lépe metodicky uchopit, jaké podpůrné opatření lze a je nutné využít.

Kde hledat inspiraci?

Příklad úspěšné spolupráce, která primárně stojí na ochotě ŠPZ poskytovat služby přímo ve škole (terénní práce), nabízí Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – Principy a příklady dobré praxe. Základní metodické ukotvení a příklady dobré praxe modelu Kvalitní škola jsou k dispozici na metodickém portálu ČŠI.

Na co si dát pozor?

Velmi důležitá je maximalizace podpory prostřednictvím diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb z důvodu odlišného kulturního prostředí a jiných životních podmínek (SVP KŽV). Za užití vhodných diagnostických (dynamických) postupů je takto eliminována diagnostika zdravotních znevýhodnění – především lehkého mentálního postižení, která vede k častějšímu přeřazení do speciální třídy/školy.
Je nutno informovat rodiče, že rozhodnutí ŠPZ je závazné pro školu, která musí poskytnout podporu, ale není závazné v rámci doporučení, kde by mělo dítě studovat (běžná vs. speciální třída). Jako zásadní se jeví rovněž omezit účelová propojení škol a školských zařízení (typicky SPC), která vedou k vyčleňování sociálně znevýhodněných žáků do speciálních tříd a škol.

Spolupráce škol a ŠPZ je spojena s metodickým vedením pedagogů a dalším pracovníků školy v podpoře znevýhodněných žáků prostřednictvím podpůrných opatření. Žádoucí je zajistit, aby ŠPZ kromě diagnostiky mělo prostor pro práci s učiteli a dětmi či žáky přímo škole. Příkladem zajímavé praxe je například sdílení úvazků pracovníků ŠPZ ve spolupracujících školách (viz zkušenosti z Litvínova), které vedou k vyšší podpoře znevýhodněných žáků. 

Výzkumná verifikace

Portugalská studie ukazuje, že kooperace mezi aktéry (7 aktéru), zejména pak předávání informací, výrazně pomáhá při zvyšování školní docházky a je pozitivně vnímána všemi aktéry.

Citace

„Hlavní sídlo pedagogicko‑psychologické poradny spádové pro Velké Hamry je v Jablonci nad Nisou. Ten je pro některé rodiny špatně dostupný a v posledních letech tak byla zajištěna možnost vyšetření PPP ve Středisku volného času v Tanvaldu, které je z Velkých Hamrů přibližně 3 km. Přesto však přijíždí pracovníci PPP realizovat vyšetření i přímo do ZŠ Velké Hamry. Zpravidla je zajištěno vyšetření 2–3 žáků během jednoho dne.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni

Pedagogicko‑psychologická poradna Ústeckého kraje má v Litvínově detašované pracoviště, které sídlí v budově Základní školy speciální a Praktické školy Litvínov. Právě ta provádí na podnět výchovných poradců diagnostiky SVP KŽV. Z rozhovorů vychází, že spolupráce pedagogicko‑psychologické poradny funguje se všemi školami v regionu. Někteří zaměstnanci poradny působí na částečný úvazek jako školní psychologové či speciální pedagogové v místních školách. „Ano, úzce spolupracujeme se školami v Litvínově. Já navíc dělám školního psychologa v Janově. Mám část úvazku v poradně a část právě ve škole. Kolegyně, která je se mnou v poradně, zase pracuje jako speciální pedagog na základní škole v ulici Ruská. My ty školy opravdu známe dobře.“ Psycholožka, PPP Most

PAQ (2022): Proč je vzdělávání v některých regionech výrazně lepší, než by odpovídalo sociální situaci?

Častá, ale ne vždy standardní je i aktivita pedagogicko‑psychologické poradny v oblasti síťování a místní spolupráce školních metodiků prevence, výchovných poradců, asistentů pedagogů a dalších pracovníků, kteří pracují s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. „Organizuji i schůzky výchovných poradců z jednotlivých škol několikrát za rok. Ty osobní kontakty při řešení problémů individuálních žáků hodně pomáhají. Je tady i pracovnice, která svolává metodiky prevence. Oni tudíž mají z naší strany metodickou podporu, a když si neví s něčím rady, tak zvednou telefon nebo si domluvíme návštěvu a my přijedeme za nimi.“ Psycholožka, PPP Most

PAQ (2022): Proč je vzdělávání v některých regionech výrazně lepší, než by odpovídalo sociální situaci?