Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Speciální pedagog

Personální podpora škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci těchto žáků (včetně romských a dalších vyloučených žáků). Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření. Klíčovou rolí je především podpora a metodické vedení učitelů či asistentů pedagoga v podpoře vzdělávání dětí a žáků se sociálním či kulturním znevýhodněním. Speciální pedagog je základem a případně vedoucím systému školního poradenství (především v ZŠ, případně i v MŠ).

Kde hledat inspiraci?

Komplexní metodické ukotvení nabízí Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ organizace Člověk v tísni.
Další metodickou oporu nabízí Průvodce ředitele školy, kde je popsána role speciálního pedagoga jako lídra školního poradenského pracoviště.
Další popis dobré praxe je k dispozici v kapitole 2 publikace Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání od Nové školy, o.p.s.
Financování pozice lze zajistit z evropských prostředků (nárokově či prostřednictvím šablon), prostřednictvím vlastního rozpočtu školy (v případě počtem žáků velkých škol), příspěvkem zřizovatele a případně (ovšem méně obvykle) jako podpůrné opatření.
Je možné uvažovat i o tom, jestli služby speciálního pedagoga nabídnout i mimo samotnou školu. Typicky např. u učebních oborů, kde úspěšné školy zapojují podpůrné pozice do služeb třeba v domově mládeže, kde jsou jejich žáci ubytovaní.

Na co si dát pozor?

Důležitá je propojenost činností speciálního pedagoga s ostatními podpůrnými pozicemi a především s činností jednotlivých učitelů v kvalitní pedagogické práci a podpoře sociálně či kulturně znevýhodněných žáků. To zahrnuje jejich průběžnou účast na DVPP zaměřeném na podporu sociálně znevýhodněných žáků.
Je nutné dát speciálnímu pedagogovi prostor na individuální podporu žáků. Také je nutné plně využít potenciálu speciálního pedagoga pro podporu motivace v učení žáků a jejich sociálního zapojení.

Výzkumná verifikace

Významu a práci speciálního pedagoga se studenty se sociálním znevýhodněním se věnuje ve studii Zbyněk Němec z Univerzity Karlovy (2019).

Citace

„Speciálního pedagoga máme úžasného člověka, který se za ty 4 roky, co to dělá, vypracoval z ničeho někam, kde dnes má svoje portfolio jak pro děti s poruchami učení, tak pro děti se sociálním znevýhodněním. To bychom chtěli do budoucna trochu rozdělit, právě proto potřebujeme více speciálních pedagogů tak, aby se každý z nich mohl prioritně soustředit na jednu z těchto oblastí a zajišťovat podporu. To, co potřebujeme, je získat financování tím, že půjdeme do nějakých grantů. Dnes toho člověka dostaneme na předměty speciálně pedagogické péče. A tím je zasekaný, protože má konkrétního žáka a musí to dělat. My ho ale potřebujeme uvolnit, aby mohl dělat věci, které nejsou úplně specifikované.“

Ředitel základní školy jedné z úspěšných lokalit

„Speciální pedagožka školy má v péči cca 40 žáků, což je 15 % žáků školy. Péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována v malých skupinkách 2 až 3 žáků v rámci předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP). Skupiny mohou být složeny z žáků na sebe navazujících ročníků. Rozsah je obvykle 1 hodinu týdně, u některých žáků i 2 hodiny týdně, zpravidla z disponibilních hodin v dopoledních hodinách (odpoledne bývají žáci unavení). Část hodiny zpravidla pracují žáci podle individuálního zadání, část hodiny pracují ve skupině na obdobném typu aktivit a úkolů jako v individuální části. Po samostatné práci žáci společně kontrolují postup a hledají správné řešení. Osvědčilo se, když si speciální pedagog na začátku roku sezve – během třídních schůzek – rodiče, jejichž dětí se toto podpůrné opatření týká. Představí se jim, popíše svoji nabídku i způsob práce s dítětem. Nabízí rodičům také možnost dalších konzultací. U nich je vhodné vyjít vstříc v čase, např. směřovat setkání na odpolední hodiny. Počátek školního roku bývá věnován vhodnému nastavení pomůcek a cílů spolupráce pro všechny žáky. Zároveň je formou přílohy k IVP zakládán přehled pomůcek, které jsou žákovi pořízeny. Speciální pedagog také získává informaci od učitelů z jednotlivých předmětů, jaké obtíže a potřeby dítěte pozorují.“

Nová škola (2019): Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání

„Pavla, školní speciální pedagožka: „Poradenská činnost zabírá maximum mojí pracovní doby, jak pro pedagogy – tady je každou hodinu a každou přestávku někdo, ptají se, co se píše do které kolonky, jak mají pracovat s některým žákem, jakou zvolit strategii při nastavování podpůrných opatření – tak je tady i poradenská činnost pro rodiče, kterým vysvětlujeme, jak funguje systém podpůrných opatření. V poslední době jim také často doporučuji vyhledat služby střediska výchovné péče – to je v případech, kdy už s žáky po určitou dobu pracuji a když nedosáhneme nějakého zlepšení, tak doporučuji středisko jako další možnou instanci…“

Nová škola (2019): Systematická podpora sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání