Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Kvalitní předškolní vzdělávání a podpora účasti v něm

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Předškolní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Podpora předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí je podle výzkumných studií klíčová pro školní úspěšnost žáků, obzvlášť sociálně znevýhodněných. Proto je důležité zajištění účasti romských a dalších vyloučených dětí v rámci školního vzdělávání, které staví na kvalitní pedagogické práci školy spojené s inkluzivním ukotvením školy. Kvalitní pedagogická práce obsahuje například pozitivní vztah a interakce mezi pedagogy a dětmi. Studie zdůrazňují vřelost, empatii a nedirektivní přístup nebo kurikulum zaměřené na rozvoj schopností a dovedností. U mladších dětí je důležitá předvídatelnost a opakující se rutina v aktivitách a hrách, u starších dětí je efektivní kurikulum směřující na komplexní myšlení. Důležitá je stabilita a kontinuita poskytované péče.
Pod kvalitní předškolní výukou rozumíme alespoň dvouletou návštěvu zařízení, kde se děti učí nastolování rytmů a pravidel ve věku 3 až 4 let a kde dohání rekvizity pro návštěvu ZŠ u dětí ve věku 5 až 6 let. Kvalitní předškolní vzdělávaní také poskytuje rodičům dítěte možnost rozšířit svůj sociokulturní kapitál, což usnadňuje budoucí komunikaci s ZŠ. Detailnější popis v přehledové studii Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity.
Pro úspěšné zapojení dětí a získání důvěry romských rodičů je vhodné navázat na opatření spojené s předškolními centry či kluby provozovanými jak samotnou MŠ, tak i NNO. Je také nutné odstranění finančních a prostorových bariér, které by romským a dalším vyloučeným dětem mohly bránit v návštěvě zařízení předškolního vzdělávání. To je např. poskytnutí obědu zdarma, odvozu dětí do MŠ nebo placení dalších výdajů (pomůcky, školy v přírodě apod.). V případě MŠ integrovaných se ZŠ lze zavést řadu systémových změn, které usnadní práci základním školám a umožní hladký přechod z předškolního do základního vzdělávání (viz samostatné opatření).

Kde hledat inspiraci?

Daná intervence je univerzálně doporučována v rámci metodik dobré praxe integrace romských a dalších sociálně znevýhodněných dětí s cílem podpory jejich úspěchu ve vzdělávání a v životě. Příklady dobré praxe účasti v předškolním vzdělávání v MŠ popisuje materiál “Předškolní klub Amálka – příručka dobré praxe” či jsou popsány např. v kapitolách 2.5.1 Navázání dobrého vztahu dětí a rodičů ke škole a 2.5.2 Budování vztahu s dětmi a rodiči v MŠ bezpečnou komunikací Metodického manuálu ASZ.

Inspiraci nabízejí programy organizace Tady a Teď v Plzni, která pomáhá s tranzicí z MŠ na ZŠ. Nesegregovanou předškolní přípravu tvoří také organizace Tosara. Další užitečné materiály může nabídnout také Platforma pro včasnou péči, která sdružuje různé neziskové organizace provozující předškolní kluby.

 

Na co si dát pozor?

Klíčové je získání důvěry a kvalitní pedagogická práce mateřské školy v kontextu průběžné pedagogické diagnostiky, individualizace a práce s rodinou.
V kontextu úspěchu práce s romskými rodinami a absence řízení místního vzdělávacího systému může hrozit vznik segregovaných mateřských škol a následně i základních škol pro sociálně znevýhodněné děti, případně pro děti s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Jak upozorňuje ČVT: “„Oddělené vzdělávání však nepřináší kýžené přirozené splynutí s ostatními vrstevníky a je také v rozporu s inkluzivními principy. Základní škola by se proto stále měla orientovat i na děti z většinové populace a měla by usilovat o to, aby její otevření se sociálně znevýhodněným dětem neznamenalo postupný odliv většinových žáků a následnou stigmatizaci školy. Především by se ve škole neměla snížit kvalita vzdělávání a počet znevýhodněných dětí by neměl přesáhnout podíl cca 10 %.

Nenechte v tom otevřenou školu samotnou
Pokud se konkrétní škole nebo školce daří se znevýhodněnými dětmi pracovat, neměly by toho ostatní instituce zneužívat a žadatele např. na tuto školu posílat. Obzvlášť ne, pokud by to znamenalo překročení podílu znevýhodněných dětí nad předem určenou maximální hranici. V ideálním případě by snaha o desegregaci měla mít kvalitní centrální řízení, které podobné případy bude řešit a koordinovat se všemi školami nebo školkami.

Výzkumná verifikace

Investice do rané (včasné + předškolní) péče se ukazují jako ty nejúčinnější v porovnání s vyšším věkem, zvláště pro sociálně znevýhodněné děti, které nemají z rodiny tak kvalitní stimuly a výchovu (Cunha a Heckman 2007). Je to proto, že pozitivní efekty rané intervence na sebe nabalují jako sněhová koule vývoj v pozdějším věku (Duncan et al. 2011). Návratnost těchto investic je navíc jedna z nejvyšších v porovnání s dalšími veřejnými politikami (Heckman 2006, Kautz et al. 2014).
Na druhou stranu není plně vyzkoumáno, díky čemu má včasná péče a předškolní vzdělávání v dlouhodobém horizontu vysoký dopad na úspěch dětí. Dopad na kognitivní schopnosti a gramotnosti se během pár let ztrácí. Větší dopad se zdá být na socio-emoční dovednosti a chování (Duncan a Magnuson 2013). Pro efektivitu se zdá proto být klíčová kvalita (Melhuish et al. 2015)