Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Proměny spádových oblastí za účelem desegregace romských škol a udržování rovnoměrného rozdělení romských žáků ve školách a třídách

Systémová opatření na místní úrovni
Klíčové
Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola

Popis intervence

Proměna spádových oblastí za účelem desegregace typicky navazuje na zrušení segregovaných škol, protože umožňuje romským rodičům vybrat školu, která je nejbližší a nejvhodnější pro jejich děti.
Jedna z možných strategii je např. zavedení pravidla rovnoměrné distribuce žáků romského původu mezi všechny školy v lokalitě. Zde je předpokládána i jistá míra politické vůle k prostorové desegregaci romských rodin, aby bylo zabráněno opětovnému vzniku problematiky spádových oblastí.
Alternativně strategie může znemožnit segregaci rozdělením spádových oblastí pro každou školu na jednotlivé ulice až domy. Opět je ale nutná politická vůle pro dlouhodobé udržení integrace.

Kde hledat inspiraci?

Příběhy 3 měst, která upravila spádové obvody, jsou popsány v analýze Agentury pro sociální začleňování (str. 70-77). Toto opatření je také popsáno v doporučení veřejného ochránce práv (str. 50).

Do budoucna: Je připravena novela školského zákona, na jejímž základě již nebudou obce vydávat vyhlášky o spádových obvodech, ale spádové obvody se budou zakreslovat do systému RUIAN, podobně jako např. volební obvody. Bude tedy veřejně k dispozici viditelná mapa spádových obvodů a bude možné s ní pracovat. Mapu se současnými statistickými odhady spádových oblastí pro celou ČR najdete na stránce Vzdělávání v datech provozovanou ČŠI.

Na co si dát pozor?

Je nutné upravit kapacity škol tak, aby odpovídaly potenciální spádové populaci. Pokud překreslení spádových obvodů není doprovázeno dalšími opatřeními, může akorát vést k frustraci rodičů, kteří přesto budou vyhledávat etnicky homogenní školy. Intenzivní komunikace s rodiči minoritní i majoritní skupiny je proto pro úspěch celé implementace velmi důležitá.

Výzkumná verifikace

Zahraniční studie zkoumají desegragaci v USA v kontextu rušení nebo změny spádových obvodů, které segregovaly afroamerické žáky do škol. Autoři typicky nacházejí pozitivní dopad na vzdělávání u žáků z řad menšin a pozitivní nebo nulové dopady na majoritní žáky (Billings a kol. 2013, Reber 2010, Lutz 2011). Data z Dánska (Schindler Rangvid 2019) pak ukazují, že zvýšení počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může mít omezené negativní dopady na výsledky žáků, kteří již ve třídách byli. Negativní dopady ale nejsou u škol, které již předtím s žáky se speciálními vzdělávacími žáky pracovali. Kvalitní pedagogická práce a další vzdělávání učitelů může negativní dopady proto minimalizovat.

Citace

„Zrušení školy bylo řešeno koncepčně. Předcházela mu příprava rovnoměrného rozmístění dětí do škol (které se ve městě prosadilo po diskusi jako zásadní dodržovaný princip) a opatření, která posilovala připravenost ostatních škol na integraci dětí ze znevýhodněných rodin (proškolení učitelů, nabídka volnočasových aktivit pro děti, příprava na zřízení přípravných tříd). Pro rozdělování žáků do škol bylo zavedeno pravidlo tří žáků z vyloučené lokality v jedné třídě s tím, že sourozenci vždy chodí do stejné školy. Tomuto pravidlu byly uzpůsobeny i spádové obvody škol. Po zápisech do prvních tříd školy vzájemně konzultují případné přerozdělení budoucích žáků tak, aby rodiče žáků dostávali stejné informace.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

„Ze začátku to bylo vedení města, které nastavilo podmínky a pravidla, za kterých budou romské děti ze zrušené školy docházet na ostatní školy. Následně už vše koordinoval školský odbor. Spolu s řediteli koordinoval to, aby žádná škola neměla v obvodu více dětí a tím pádem nezačala vybočovat ze stanoveného počtu.“

Ředitel základní školy jedné z úspěšných lokalit

„Pokud máte rezidenční segregaci, je cílem rozdělit ulice, aby jednotlivé školy měly podobný podíl romských žáků při zápisu?“

„Takhle to bylo nastaveno. My máme školy, které obkružují celou tu oblast….Je to takový prstenec škol kolem té (vyloučené) lokality, kde je to možné rozdělit.“

Místostarosta jedné z úspěšných lokalit