Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Strategické setkávání místních aktérů za účelem podpory vzdělávání žáků

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Včasná péče, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Zřizovatel, Škola, NNO

Popis intervence

Na základě společně vytvořené strategie a pod vedením koordinátora inkluze na úrovni města (viz intervence) expertně řízené (facilitované) pravidelné setkávání všech klíčových aktérů na místní úrovni. Jeho podoba je odvozená vždy od velikosti města. Setkávání slouží k mapování všech opatření realizovaných v rámci strategie desegregace, sdílení praxe a zkušeností a vzájemné pomoci. Ze zkušeností místního akčního plánování v rámci podpory vzdělávání (vždy je klíčový místní kontext a kapacity) pracovní skupina zahrnuje zástupce vedení města (oblast školství, sociálních věcí), vedoucího školského či sociálně správního odboru (včetně OSPOD), představitele vedení základních a mateřských škol (ředitelé či zástupci), představitele školního poradenství, místní aktéry sociální práce a neziskového sektoru či úřad práce. Spolupracujícími subjekty jsou obvykle představitelé školských poradenských zařízení, krajského úřadu, agentury pro sociální začleňování či dalších subjektů, např. městské či státní policie.

Kde hledat inspiraci?

Příběhy úspěšné koordinace a strategické spolupráce na místní úrovni v případě měst Velké Hamry a Krnov popisuje Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021 (str. 50-56).

Obecně jsou inspirací tzv. místní plány inkluze pro vzdělávání – např. ve městě Ostrava.

Základní “kuchařkou” a rámcem spolupráce je Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích – OSZ – 2022.

Na co si dát pozor?

Základním cílem musí být vybudování procesů a kultury spolupráce, která není pouze formální a vede k úspěšné realizaci všech opatření a zároveň má reálný dopad na zlepšování vzdělávání všech – především romských a jinak vyloučených – dětí ve městě.
Dalším krokem je pak realizace dohodnutých opatření, aby nezůstala pouze teoretická. Pokud se povede opatření realizovat, tak je poslední bariérou dlouhodobé udržení kooperace, hlavně v případě změn vedení města, které můžou mít negativní dopad na společnou vizi zvolených strategií.

Citace

„Druhý strategický plán začleňování vznikl pro roky 2016–2018. Lokální partnerství pokračovalo v obměněné sestavě – více byl zastoupen úřad práce, místní ZŠ a MŠ, školské poradenské zařízení (PPP Jablonec), zapojují se další NNO. Dodrženy byly principy, že každému opatření budou přiřazeni realizátoři, opatření budou provázána, budou cílit na komplexní integraci sociálně vyloučených osob, zlepší kvalitu života v obci jako celku, budou uzpůsobeny na míru potřebám obce a dojde ke stabilizaci migrace sociálně vyloučených obyvatel do obce (Lokální partnerství Velké Hamry, 2016). Byly připraveny místní plány inkluze na roky 2016–2018 (Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry (MPI), 2016) a 2020–2022 (Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry, 2019).“

MMR (2021) Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

„Oceňované je, že projekt umožňuje časté vzájemné setkávání pracovníků vedení škol a pracovníků dalších organizací, sbližuje neziskové organizace se školami a umožňuje koordinaci v tematicky zaměřených službách – např. mezi doučovacími kluby a školami. Školy jsou takto lépe informovány o potřebách dětí, které k nim nastupují, a doučovací kluby mohou lépe podpořit děti přímo ve vztahu k požadavkům školy. Koordinace přes zřízené „platformy“ tak posiluje společné vzdělávání.“

MMR (2021) Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021

„Jsme škola, která vede místní inkluzivní projekt. To, co se nám nepodařilo úplně rozhýbat, je dobré nastavení sdílení, abychom se v rámci setkávání někam skutečně pohybovali. Zatím je to hodně formální, ale nicméně občas se i tam něco upeče. Zajímavé je však to, že se tam setkávají školy a neziskovky a jsou schopny pojmenovat základní problémy. Přičemž následně ty školy s neziskovkama vytvářejí platformy, akce a další vzdělávání učitelů nebo akce zaměřené na rodiče.“

Ředitel základní školy v jedné z úspěšných lokalit