Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Spolupráce s ČŠI pro podporu vzdělávání romských žáků

Systémová opatření na místní úrovni
Podpůrné
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Česká školní inspekce podporuje inkluzi, zná učitelskou praxi a rozumí náročným situacím jednotlivých škol, takže při otevřené komunikaci může spolupráce vést k poskytování metodické podpory a učitelé se nemusí obávat nedůvodné kritiky a komplikací.

Kde hledat inspiraci?

Shrnutí dobré praxe reflektující hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky nabízí ČŠI v jedné ze svých tematických zpráv. Vymezení činností kvalitní školy, která podporuje vzdělávání všech žáků, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, obsahují samotná hodnotící kritéria inspekční činnosti obsažená v modelu Kvalitní škola.

Na co si dát pozor?

Je nutné vyvarovat se celkové mezi-institucionální nedůvěry mezi školou (školami) a krajským pracovištěm inspekce, jehož hlavním úkolem je poskytovat zpětnou vazbu na základě hodnocení naplňování kritérií Kvalitní školy. Další bariérou při implementaci muže být nedostatečná personální kapacita inspektorátů.

Citace

„Práce ve školách, které se ve zvýšené míře potýkají s problematikou sociálně znevýhodněných žáků či přímo sociálního vyloučení, klade vysoké nároky na vedení škol i učitelský sbor. V navštívených školách byla zaznamenána v řadě oblastí vyšší kvalita a pracovní nasazení ředitelů škol a současně v pedagogickém sboru v rámci ČR nadprůměrná úroveň aktivit profesního rozvoje, otevřenosti vůči inovacím, spolupráce mezi učiteli a kvality vztahů.“

ČŠI (2019): Hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky

„Při přijímání žáků škola respektuje rovný přístup ke vzdělávání s maximální vstřícností ke všem uchazečům. Při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňuje žáky s lepšími kognitivními schopnostmi nebo specifickým nadáním, s lepším rodinným zázemím nebo žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. Trvale nerozděluje žáky do tříd s odlišným kurikulem (s výjimkou tříd zřizovaných dle § 16, odst. 9 školského zákona) a ve všech třídách poskytuje vzdělání ve srovnatelné kvalitě. S výjimkou plateb za spotřební materiál (např. pracovní sešity) nevyžaduje úplatu za vzdělávání poskytované dle ŠVP.“

ČŠI (2022): Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání