Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Zařazení romské kultury do kurikula

Kvalitní pedagogická práce škol
Podpůrné
Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Zařazení romské kultury do školního kurikula znamená, že se žáci budou učit o různých aspektech romské kultury, jako je historie, tradice, umění a podobně. Nejedná se o výuku romštiny jako cizího jazyka. Taková výuka by měla žákům pomoci lépe porozumět romské komunitě a vnímat žáky romského původu jako rovnocenné partnery. Také přispěje ke zvýšení tolerance mezi žáky navzájem. U romských žáku tato intervence vede k vyššímu sebevědomí a také k větším vzdělávacím aspiracím. Součástí romského kurikula může být také výuka o romské občanské angažovanosti.

Kde hledat inspiraci?

Příručka Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ organizace Člověk v tísni ukazuje citlivé zapracování romských reálií do výuky běžných předmětů.
Dočasným řešením, které může zvýšit pochopení pro žáky odlišných kultur, jsou aktivity v rámci moderně pojatých třídnických hodin či komunitních kruhů na začátku výuky, které poskytnou bezpečný prostor, kde žáci mohou artikulovat své problémy.

Zajímavé jsou i programy organizace Slovo 21, které nabízejí výuku v tandemu.

Na co si dát pozor?

Špatný pokus o změnu kultury může mít negativní vliv na integraci žáku z odlišných etnických skupin, především pokud dojde ke stereotypizaci. Hodně záleží na tom, v jakém kontextu a jakými metodami je učivo předáváno. Integrovaný žák může být proti své vůli spojen s určitými stereotypy, obzvlášť pokud je odlišná kultura představována jen nárazově ve formě např. “romských dnů”. Proměna kultury funguje lépe, když je pozvolná a integrovaná do výuky nenásilně – ideálně napříč předměty a ne jen třeba v rámci dějepisu.

Výzkumná verifikace

Studie z Velké Británie ukazují efektivní metody integrace romské kultury do kurikula, které vedu k většímu vzájemnému porozumění žáků a větší podpoře romských žáku ze strany svých rodin. Jako příklad je uvedeno využití romského komiksu o holocaustu jako pomůcky při výuce dějepisu.

Citace

„Interkulturní vzdělávání vede studenty k respektování neustále rostoucí kulturní rozmanitosti a otevírá cestu různým způsobům života, myšlení a chápání světa. Studenti se pomocí vlastních vyjadřovacích prostředků učí komunikovat a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin a jsou vedeni k tomu, aby si stále více uvědomovali méně nápadné aspekty různých kultur. Kritická analýza a pochopení odlišností by měly utvářet motivaci ke vzdělávání a interkulturním výměnám jako důsledek pocitu solidarity a schopnosti reflektovat sociální a ekonomické nerovnosti.“

Člověk v tísni (2012): Varianty

„Do výuky dějepisu lze romské reálie zařadit velmi snadno a efektivně. Kromě samotného seznámení se s romskou historií je velkým přínosem takového přístupu především možnost zasazovat informace do kontextu. To může napomoci dětem (ale i pedagogům) k hlubšímu pochopení souvislostí a předcházení zjednodušujícím stereotypům.“

ČVT (2022): Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

„Vycházejme z toho, že ne každé romské dítě má speciální vzdělávací potřeby. Vycházejme z toho, že je na tom stejně jako dítě vychované v majoritě, jen nezná třeba určité písničky. Ale to ty učitele nezajímá. Neví např. co je “vně, pod, nad”. Ale umí se postarat o tříletého sourozence, umí ho přebalit, nakrmit atd. Rozumíte, že tam jsou různé úrovně schopnosti, ale škola má šablonu, a to dítě do ní nezapadá. Různé návrhy na diagnostiku, a tak, tam to moc fungovat nebude.“

Lídr romské neziskové organizace jedné z úspěšných lokalit