Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Sociální pedagog

Personální podpora škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Hlavní náplní práce sociálního pedagoga je podpora žáků ohrožených neúspěchem. Sociální pedagog však také pracuje s rodiči i učiteli a snaží se skloubit jejich nároky a požadavky. Pracovník by měl pozitivně ovlivňovat klima školy a potažmo i širší mezilidské vztahy, dále také snižovat absence například tím, že navštěvuje rodiny a zjišťuje, proč dítě do školy nedorazilo. Jeho práce se částečně překrývá se sociálním pracovníkem. Sociální pedagog spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, s dětskými lékaři (pedopsychiatr, psycholog, pediatr, neurolog apod.), soudy, státním zastupitelstvím, Policií ČR a městskou policií, odděleními sociálně-právní ochrany dětí a odbory sociální péče, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry.

Kde hledat inspiraci?

Komplexní metodickou podporu k činnostem nabízí metodický materiál Metodika pro sociální pedagogy a dále Průvodce ředitele školy, kde jsou popsány efektivní metody využití sociálního pedagoga a příklady dobré či nežádoucí praxe. Dále se jedná o výstupy projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Financování pozice lze zajistit z evropských prostředků prostřednictvím šablon, prostřednictvím vlastního rozpočtu školy či příspěvkem zřizovatele.

Na co si dát pozor?

Je nutné umožnit koordinaci školy s ostatními institucemi, se kterými sociální pedagog spolupracuje. Pro efektivní využití expertízy je nutné soc. pedagoga systémově začlenit do ŠPP a zajistit jeho metodickou podporu ze strany školy.
Vznikají problémy, pokud třídní učitelé nechtějí spolupracovat se sociálními pedagogy, což značně snižuje jejich efektivitu.
Problematická je také nejistota vznikající kvůli financování této pozice, je optimální zajistit financování pozice jinak než přes projekty.

Citace

„Nejvýznamnějším prvkem činnosti sociálního pedagoga je organizace výchovných komisí (VK), které jsou jedním z nejdůležitějších postupů školy k nápravě těch obtíží v docházce a chování, které nevyřeší třídní učitel. S výchovnými komisemi je spjata rozsáhlá komunikace s učiteli, zákonnými zástupci žáků, kurátory a sociálními pracovníky odboru sociálně‑právní ochrany dětí, přestupkovými odbory městské části a Policií ČR, rozsáhlá agenda záznamů o činnosti sociálního pedagoga a vytváření zpráv pro další organizace. Sociální pedagog se též podílí na diagnostice potřeb žáků – aspektů souvisejících s životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím.“

MMR (2022): Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – OSZ – 2021