Logo Desegregace.czDesegregace.cz

PAQ Research

Hrazené stravování a úhrada dalších nákladů spojených se vzděláváním v MŠ a v ZŠ

Kvalitní pedagogická práce škol
Klíčové
Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání
Realizuje: Škola

Popis intervence

Školní stravování je velice důležité z mnoha ohledů. Oběd ve školní jídelně či v mateřské škole u mnoha dětí zajišťuje jediné teplé jídlo dne, které navíc odpovídá výživovým normám pro dítě určitého věku, ovlivňuje stravovací návyky a může kompenzovat nedostatky domácího stravování. Školní stravování má také socializační funkci – pomáhá začleňování dítěte do kolektivu. Zásadní překážkou účasti vzdělávání však mohou být i další ekonomické bariéry – např. nákup pomůcek či účast na mimořádných extrakurikulárních aktivitách (výlety, exkurze).

Kde hledat inspiraci?

Podporu poskytování obědů zdarma lze čerpat přes organizaci Women for women (výzva MŠMT) a z výzvy MPSV. Celkové shrnutí výčtu oblastí i cest k překonání finanční situace shrnuje tematická zpráva ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Kromě oblastí obsažených v jiných kartách patří mezi opatření dobré praxe např. na 1. stupni zajištění pomůcek ve škole, při hodině zase náhradní pomůcky k dispozici.

Na co si dát pozor?

Zajistit, aby děti, které mají na jídlo nárok, na obědy/snídaně chodily. S tím souvisí i komunikace s rodiči, aby chápali smysl a přínos obědů/svačin zdarma. Je však také možné, že škola není do žádného z programů obědů zdarma zapojena a v tu chvíli oběd zdarma rodiny nedostanou, i kdyby na něj dle programu nárok měly.
Finanční nenáročnost by měla obecně být kritériem výběru akcí školy, finančně náročnější akce (např. adaptační kurzy) by se měly konat jen v případě zajištění grantu, aby se jich mohli zúčastnit všichni žáci.

Výzkumná verifikace

Výzkum dlouhodobě ukazuje, že děti, které jsou hladové, se hůře učí (Sunram-Lea a kol. 2001). Studie z USA i Velké Británie dokládají, že zavedení snídaní a obědů zdarma zlepšilo učení a výsledky dětí, a to především těch znevýhodněných.

Citace

„Tuto pomoc nabízí více aktérů: zřizovatel, neziskové organizace nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím dotačního programu Obědy do škol. Zástupkyně a zástupci oslovených škol upozorňovali na dva hlavní problémy, které jsou spojené s administrací obědů zdarma. První z nich spočívá v tom, že se vyžaduje aktivita rodičů – aby měly jejich děti nárok na obědy zdarma, musí si rodiče vyřídit na úřadě práce potvrzení o hmotné nouzi. Jak ale uvedl jeden respondent, nejchudší dětí často mívají ty nejméně spolupracující rodiče. Část rodičů potřebuje při jednání s úřady podporu, respektive, někdy tento úkon nezvládnou a následky pak nese dítě. Několik škol se snaží v tomto směru s rodiči pracovat a možnost vyřídit obědy zdarma jim připomínají. … problém spočívá v administrativní náročnosti týkající se přihlašování a odhlašování dětí na obědy v konkrétních dnech. Zejména školy s vyšším podílem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí se potýkají s vysokou absencí a s tím, že rodiče ne vždy škole avizují, že se jejich dítě v daný den nedostaví do školy. To pak vede k vysokému počtu neodebraných obědů a k plýtvání. Když škola dítě odhlásí, může se stát, že další den přijde do školy, ale oběd nedostane. Zástupci a zástupkyně některých škol popisovali, jak náročné pro ně bylo v tomto směru nastavit systém. … Zástupkyně jedné z oslovených škol upozorňovala, že obědy zdarma jsou dobrým opatřením a rozhodně jej vítají, ale že by bylo potřeba poskytovat žákům také svačiny. Pokud děti dostanou jíst až na oběd, pro část z nich to znamená, že se celé dopoledne vzdělávají hladové.“

VOP (2017): Doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí